X
تبلیغات
منم آن بــآدبـآدک تنهآ!
theme designer :

x-themes.blogfa.com

سی بار سیگار و ترک کردم...

دستت نبود و اون و رد کردم...

هنوزم تو کوچه ها دنبالت میگردم...

وقتی نیستی ببینی با خودم چه کردم...

دیگه چه فایده که بدونی چیکار کردم؟

سیگار دستم و تکیه  به  دیوار سردم ...

تو خواب همه خاطرات و دوره کردم...

بعد رفتنت هر روز  پر دردم ...

حتی یادگاریاتم زدم داغون کردم...

نمیدونم چی شدش همه میگن داغون و سردم...

عکست و روی دیوار نقاشی کردم...

همش ازون روز به بعد تظاهر میکردم...

اما حالا دیگه اونقدر خستم...

که همش دنبال یه تصمیم پستم ...

که همش کارم شده رو به پنجره نشستن...

با رفتن تو رویا بعد چشمارو بستن...

همه همسایه ها از دستم خستن ...

گفتی بــــــــــــــرم..؟راستش باید اعتراف کنم دیگه ازت بیزار هستم...

اینم به عنوان آخرین گلایه از من....


(پــــــــــــــــــــــــــــــــری)


جمعه هفدهم خرداد 1392 15:34 |- parisa -|


dobRe tAmE TaLkHe tANhaEe

dObArE JODaeE....

doBaRE aSHKO hegh HEGH

KhOdA jU N KOjaeE?

دوشنبه سیزدهم خرداد 1392 22:8 |- parisa -|


لباسام همه روی کاناپه است

شال تو هنوز روی آویزه...

دوشنبه سیزدهم خرداد 1392 21:58 |- parisa -|


پــسر:ضعیفــه دلــمون بـَرات تـَنگ شـُده بــود. . .اومَــدیم زیارَتت کـُنیـم!
دُخـتـَر:تو بـاز گـُفـتـے ضـَعیفــه؟؟؟

پــسَر:خـُب. . .مَـنزل بـگـَم چـطـوره؟؟
دُخـتَر:وااااےِ. . .اَز دَست تــو!!

پـسَر:باشــه. . .باشــه. . .ویـکتـوریـا خوبــه؟
دُخـتَـر:اَه. . .اَصـلا باهــات قـَهرَم!!

پـسر:باشـه بـابـا. . .تـو عَـزیز مَــنے خـوب شُــد؟. . .آشــتـے؟
دُخـتَـر:آشـتـے . . .راسـتـے گـُفتے دلِـت چـے شـُده؟؟

پـسَر:دلَـم!؟. . .آهـا اَز دیشـَب تـا حـالا یـکَـم پیـچ میــده!!
دُخـتـَر:واقـعـا کـه!

پـسـَر:خـُب چـیـه. . .نـمیگـَم . . . مَــریضـَم اَصـلا. . .خوبــه؟
دُختـَر:لــوووووس!!

پـسر:اِی بـابـا. . .ضَــعیفـه. . .اَگـه اینبــار قَهــر کُـنـے نـازکِـش نـَدارےِ هــا!!
دُخـتـَر:بـازَم گـُفـت ایــن کَلَمــه رو. . .!!

پـسـَر:خُـب تـَقصـیر خودتــه. . .میــدونــے اونــایـے رو که دوســت دارَم اذیـَت میــکُـنَم. . .هــی نُقطــه ضَـعـف مــیدےِ دَستــَم.
دُخــتَر:مَـن اَز دَســت تــو چیــکار کـُنـَم؟؟

پــسَر:شُکر خـُدا. . .!دلــَم پیــچ میخــورد چــون تـو تــَب و تــاب مُــلاقــات تــو بـودَم . . .لیــلــے قـَرن 21مـَن
دُختــَر:چـه دل قـَشـَنگـے داری تــو . . .چـقـَد به سـادگــے دلـِت حـَسـودیم مــیشــه. . .

پــسَر:صـَفـای وُجــودت خــانـوم.
دُختـَر:میــدونـے. . .دلَــم تـنگــه. . .بـَراےِ اون هَــمه پـیاده روی هــامون. . .بـَرای سَرَک

کـشیـدَن تــو مَـغـازه کـتـاب فُـروشـے و وَرَق زَدَن کـتـابـهـا. . .بَـراےِ بـوی کـاغَذ. . .بَـراےِ

شــونـه به شــونـه بـاهـات راه رَفـتـَنو دیدَن نــگـاه حَسـرَت بـار بَـقیــه. . .آخــه هیــچ زَنــےِ مـَردےِ

مــِثل مـَن نـَداره.

پــسـَر:میـدونـَم. . .میـدونـَم. . .مَنَم دلَـم تـَنـگه. . .بـَرای دیــدَن آسِمــون تــو چــشماےِ تــو، بـَراےِ

بـَستَـنیهـاےِ شـاتـوتــے کـه با هَــم میخـوردیــم. . .بــَراےِ خــونـه اےِ کــه تـوےِ خیــال سـاخـتـه

بودیــم و مَن مَـردِش بــودَم . . .
دُختــَر:یــادتـه هَـمیشـه بـه مَـن میگـُفتــے خـاتــون؟؟؟

پسَـر:آره یادَمــه. . .آخـه تو مَـنو یـاد دُختـَرهـاےِ اَبــرو کَـمون قـَجـَرےِ مینداختــے !!
دُختــَر:وَلــے مَــن کـه بــور بـودَم . . .

پسـَر:بـاشــه. . .فـَرقـے نمیکــُنـه.
دُخـتـَر:آخ چــه روزهــایـے بـود. . .دلَــم بـَراےِ دَسـتاےِ مـَردونـَت کــه تو دَستـام گـِره میخــورد تَــنـگ

شُــده. . .مَـجنــون مَــن.

پســَر:. . .
دُخـتَر:چــت شـُد؟چــرا چیزےِ نمــیگے؟

پـسـَر:. . .
دُختــَر:نگاه کـُن ببـینــَم. . .!مَـنو نـگاه کــُن.

پــسَر:. . .
دُخــتر:الهـے مـَن بمــیرَم . . .چــرا چــشـمات نـَمنـاک شـُده. . .الهــے مـَن فـَدات بـشَم . . .

پــسَر:خـُدا ن. . .(هـِق هــِق گــریــه)
دُختــَر:چــرا گــریــه میــکـُنـے؟؟؟

پــسـَر:چــرا نـکـُنـم؟؟. . .هــا؟؟
دُختــَر:مـَن دوست نــَدارم مـَرد مَـن گریه کـُنه. . .جــلوی این هــَمـه آدَم. . .بــخـَند دیـگـه. .

بـخـَند. . .زودبــاش بــخـَنـد. . .

پســَر:وقتــے دستــاتو کـَـم دارَم چطــورےِ بخــَندَم. . .کــی اشـکامو کـنار بــزَنـه کـه گــریه نـَکـُنـم؟؟
دُختـَر:اَگـه گــریه کـُنـے مـَنـَم گــریه میـکـُنـما. . .

پسـَر:باشــه . . .باشــه . . .تـَسلیـم . . .وَلـے نمیتــونـَم بخـَندَمـــا. . .
دُختـَر:آفــَرین.حــالا بـگــو کــادو وَلـنتـاین بـَرام چــے خـَریدےِ ؟؟

پسـَر:تـو کـه میــدونـے. . .مـَن از ایــن لــوس بـازیا خــوشَـم نـمیــاد وَلــے امسـال بـَرات کـادوےِ

خـــوبـے آوَردَم.
دُختــَر:چــے؟ . . .زودبــاش بـگـو . . .آب اَز لـَب و لـوچــه ام آویــزون شـُد. . .

پـسـَر:. . .
دُختــَر:باز دوبــاره ساکت شـُدی. . !؟؟؟

پسـَر:برات کــادوووو. . .(هـِق هـِق گــریـه).یـک دَسـته گـُل گـِلایــُل!!

یـک شیشــه گـُلاب!

یــک بـُغــض طــولانـے آوُردَم!!

تـَک عــَروس گــورستـان!!

پـَنج شـَنبه هــا دیگــه خیــابونــها بـدون تـو صـَفایــے نـَداره!!

اینــجا کـنار خــانه ےِ ابـَدییـت مینشینــَم و فاتــحه میخــونـَم.

نــه. . .اَشـک و فــاتـحـه

نـه. . .اَشـکُ و دلتـَنگــے و فاتــحه. . .

نـه. . .اَشــک و دلتـَنـگـے و فاتحه. . .خاطرات نه چندان دور. . .

امــان. . .خاتــون مَــن تو خیـلـے وقتــه کــه. . .

آرام بـخــواب بــانوی کــوچ کـَرده مَــن . . .

دیـگه نــگـَران قـُرصـهـای نَـخوردَم. . .لبـاسهاےِ اتـو نـَکشیده اَم. . .صــورَت پــُف کــَرده اَم اَز

بیخــوابیــم نَـبـاش. . .!

نـِگــران خیــره شـُدَن مـَردُم به اَشکــهاےِ مـَن نـَبــاش. . .!

بــَعد اَز تــو دیــگه مــَرد نیستــَم اگر بخــندَم. . .!

دوشنبه سیزدهم خرداد 1392 21:13 |- parisa -|


گیج میزند...

احساسات دختری که ...

غرق شد درون آن...


(pari)

چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 12:50 |- parisa -|


لکنت گرفته اند کلماتم ...

زبانم را نگه دارید...

نمیخواهم سخن بگویم...


(pari)


چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 12:42 |- parisa -|


تو را به خدا بگذارید هر کسی

هر چه دلش خواست لااقل به خواب ببیند!

(سید علی صالحی)

جمعه بیستم اردیبهشت 1392 23:27 |- parisa -|


زمانی که خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شد

پیر شدنت آغاز میشود...

پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 16:13 |- parisa -|قصد ندارم به این تکرار پی در پی روزام ادامه بدم

باید یه چیزایی این وسط عوض شه

یه چیزایی که توسطشون انگیزه پیدا کنم

نمیتونم دیگه ادامه بدم

عین یه پرنده شدم که تو قفس افتاده و هیچ راه فراری نداره

باید یه جور این قفس و بشکونم

اما نمیخوام پلایی هم که درست کردم خراب کنم

واسه رسیدن به اینجا از آتیش گذشتم

نمیخوام دوباره برم تو همون آتیش

دوست نداشتم به اینجا هم برسم

اما رسیدم .............................


چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 23:39 |- parisa -|


دستتو میزاری رو کیبرد مینویسی مینویسی

دلت میخواد همه بدونن دیگه هیچی برات اهمیت نداره

هی میری پایین و پایین تر تمومی نداره نه

چقدر درد داری ..

دستت میره رو back space

چشمات و رو هم میزاری وقتی باز میکنی

میبینی هیچی نیست

هیچکسم نفهمید آخر ....

هیچکی نفهمید حسرت یه چیزی رو میخوری...

حسرتی که تو هرکی دنبالش میگردی+کی مثله من برای تو میتونه جونش و بده عشق من...

موندنت تو زندگیم همه ی آرزوم شده عشق من...

نگات و از نگام نگیر بمون و ساده دل نکن...

میدونم دلخوری ازم ولی دستام و پس نزن...

همه ی زندگیه من گم شده تو وجود تو ...

بگو چی داری تو دلت میترسم از سکوت وتو...

شاید این تنهایی واسه ی تو بی تفاوت باشه...

میدونم احساسم به تو اجباری نیست...

بزار این دل پیش تو رسوا شه...

شاید این تنهایی واسه ی من یه تلنگر باشه...

به تو عادت کردم تو همه دنیامی...

فکر نمیکردم دلت انقدر ازم پر باشه...

نگات و از نگام نگیر بمون و ساده دل نکن...

میدونم دلخوری ازم ولی دستام و پس نزن...

همه ی زندگیه من گم شده تو وجود تو ...

بگو چی داری تو دلت میترسم از سکوت وتو...


+امیرعلی و پیمان زارعی

ین شعر یه جورایی هست انگار من دارم با خودم

این حرفا رو میزنم ...

هه خودمم نفهمیدم چی گفتم بیخیال:)(


چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 22:42 |- parisa -|


ϰ-†нêmê§